לפי ס' 61 לחוק העזר לגן רווה (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים), התשע"ה-2015

בהתאם לסעיף 61 לחוק העזר לגן רווה (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים) התשע"ה-2015 (להלן: "חוק העזר"), רשאי ראש המועצה לתת היתר להעמדת כסאות ושולחנות ברשות הרבים וכן ליתן היתר להצבת צלוניות ו/או שמשיות ו/או מכונה או מכשיר אחר שנועדו לממכר מזון ו/או שתיה ו/או לאספקת שירותים כלשהם.

להורדת הבקשה להיתר מיוחד או חידוש היתר - העמדת כסאות ושולחנות לחצו כאן

א. הגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת כסאות ושולחנות ו/או להצבת צלוניות ו/או שמשיות ו/או מכונה או מכשיר אחר לממכר מזון ו/או שתיה ו/או לאספקת שירותים אחרים

 1. הבקשה להיתר תוגש על ידי בעל העסק בטופס בקשה של המחלקה לרישוי עסקים. יובהר כי את ההיתר יכול לבקש רק בעל עסק לממכר מזון לצרכי הגשה במקום או לאספקת שירותים הניתנים במקום. את טופס הבקשה ניתן לקבל במשרדי אחראי רישוי עסקים במועצה. חובה לצרף לבקשה את המסמכים המופרטים בסעיפים 2-4 להלן, תרשים העמדת השולחנות והכסאות ו/או המכונה ו/או מכשיר אחר ברשות הרבים (להלן: "התרשים") וכתב התחייבות, והכל בהתאם להנחיות המפורטות להלן. לא תתקבל בקשה אשר לא יצורפו אליה מסמכים אלו.
 2. חובה לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • צילום חשבון אחרון לתשלום ארנונה ע"ש המבקש.
  • צילום חוזה שכירות/אישור בעלות על הנכס.
  • צילום צעודת זהות של המבקש.
  • כתב התחייבות בעניין היתר להעמדת כסאות ושולחנות ו/או מכונה ו/או מכשיר אחר ברשות הרבים.
 3. אם הבקשה מוגשת על ידי חברה, חובה לצרף לבקשה גם את המסמכים הבאים:
  • אישור מרשם החברות על רישום החברה ומספרה.
  • אישור עו"ד או רו"ח בדבר המורשים לחתום מטעם החברה על הבקשה + דוגמא של חותמת החברה.
 4. אם הבקשה כוללת אמצעי גידור ניידים, חובה לצרף לבקשה אישור חתום מאת מהנדס בטיחות לאמצעי הגידור המבוקשים.
 5. את הבקשה יש להגיש ישירות למחלקת רישוי עסקים בשעות קבלת קהל.
 6. במקרים חריגים, הבקשה והתרשים יועברו לאגף הנדסה לבדיקה ולאישור אדריכלי.
 7. המועצה רשאית לסרב לאשר העמדת שולחנות וכסאות ו/או מכונות ו/או חפץ אחר ברשות הרבים או להגביל את מספר הכסאות והשולחנות ו/או המכונות ו/או חפץ אחר, שטח ההיתר ולהתנות כל תנאי אחר לאישור ההיתר, לרבות סוג השולחנות והכסאות ו/או המכונות ו/או חפץ אחר שיועמדו.
 8. יודגש, כי הגשת הבקשה אינה מהווה אישור ו/או היתר להעמדת שולחנות וכסאות ו/או מכונות ו/או צלוניות ו/או שמשיות ו/או כל מכשיר אחר. אין להעמיד אלו ברשות הרבים ללא היתר מפורש מהמועצה מראש ובכתב.
 9. לאחר דיון ובדיקת הבקשה, הכוללים התאמת הבקשה להנחיות ובדיקה בשטח בתיאום עם הפיקוח העירוני, ינתן ההיתר וייקבעו בו התנאים והמיקום המדוייק וכן מספר השולחנות והכסאות ו/או הצלוניות ו/או השמשיות ו/או המכונות אותם ניתן יהיה להעמיד ברשות הרבים, ובלבד שמבקש ההיתר ישלם בטרם קבלת ההיתר את האגרות ותשלומי החובה שמחובתו לשלם על פי דין ועל פי חוקי העזר למועצה.
 10. תוקפו של ההיתר יהיה לכל היותר לשנה אחת בלבד, והוא יפוג ב-31 לדצמבר של אותה שנה בה ניתן ההיתר. לאחר מועד זה, חלה חובה להגיש בקשה לחידוש ההיתר.
 11.  מבלי לפגוע באמור לעיל, ראש המועצה רשאי  להתלות ו/או לבטל היתר העומד בתוקף, בהתאם לשיקול דעתו, וזאת ככל שבעל ההיתר לא עומד ו/או מפר את תנאי ההיתר.

הכנת התרשים

 1. התרשים ייערך וייחתם על ידי בעל מקצוע מוסמך, כהגדרתו בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא אחד מאלה:
 • מהנדס רישוי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 (להלן: "חוק המהנדסים והאדריכלים"), הרשום במדור הנדסה אזרחית.
 • אדריכל רישוי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, הרשום במדור לארכיטקטורה.
 • הנדסאי, כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות) התשנ"ז-1967.
 1. בתרשים יש לפרט:
 • שם העסק.
 • מהות העסק.
 • שמות בעלי העסק וכתובתם.
 • כתובת מלאה של העסק (רחוב, מס' בית, קומה, מס' טלפון, מס' פקס). במרכז מסחרי יש לציים את שם המכרז ומספר החנות במרכז.
 • מועד הכנת התרשים.
 • חתימות עורך התרשים ובעלי העסק.
 1. התרשים יערך בקנה מידה 1:100 ויכלול את הפרטים הבאים:
 • רוחב חזית העסק.
 • מיקום העסק ברחוב, כולל סימון כבולות וכניסות לעסקים/מבנים שכנים.
 • רוחב המדרכה וכל מכשול הנמצא עליה (עצים, עמודים, תמרורים, תחנות אוטובוס, ספסלים ציבוריים, אדניות וכיוב').
 • תיחום השטח המבוקש וסימון מיקום השולחנות והכסאות בשטח המתוחם (נדרשים מעברים חופשיים ברוחב 2 מטרים לפחות).
 • מידות התיחום וסך כל השטח המבוקש (במסגרת התיחום ייכללו: שולחנות, כסאות, שמשיות אדניות וכיוב').
 • מידות של מעברים חופשיים להולכי רגל.
 • סוג השולחנות והכסאות / הצלוניות / השמשיות / המכונות.
 1. התרשים יוגש ב – 2 העתקים לפחות.
 2. במקרה של עסק חדש, מומלץ להגיש את תרשים העמדת השולחנות והכסאות ו/או חפץ אחר כאמור, ברשות הרבים במסגרת תכניות העסק.
 3. המועצה רשאית לדרוש ממגיש התרשים לכלול בו פרטים נוספים לצורך בדיקת הבקשה, לקבוע קנה מידה אחר לתרשים, ולבקש העתקים נוספים של התרשים.

ב. הגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים

 1. הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים ברשות הרבים או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר לפי ס' 61 לחוק העזר למועצה.
 2. את הבקשה יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בטופס בקשה של המחלקה לרישוי עסקים.
 3. הבקשה תידון, ואם תאושר, ינתן היתר מוגבל בזמן ומוגדר באשר למקום ההצבה, המצרכים שימכרו ותנאי התברואה הנדרשים.  
 4. מכונות האוטומטיות לממכר מזון חייבות באישור של שרות המזון במשרד הבריאות.
 5. לבקשה לקבלת היתר יש לצרף תרשים + תמונה של המקום המבוקש לכל מכשיר אוטומטי.
 6. הצבת שילוט על מכשיר אוטומטי,  מותנה בקבלת בהיתר מיוחד להצבת שילוט.

ג. הגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת סחורה ברשות הרבים / מחוץ לבית העסק

 1. בעלי העסקים יציגו וימכרו את סחורותיהם בתוך שטח בית העסק, כפי שהוגדר בתוכנית  העסק המאושרת המצורפת לרישיון העסק, למעט עסקים מסויימים שיקבלו היתר מיוחד מהמועצה להוצאת סוגים מסויימים של סחורה ו/או חפצים (להלן – "חפצים וסחורה") אל מחוץ לבית העסק והצבתם ברחוב ו/או במעברים הציבוריים (להלן – "המדרכה").
 2. הצבת חפצים וסחורה מחוץ לבית העסק תהיה כרוכה בקבלת היתר בכתב מטעם ראש המועצה.
 3. ההיתר יינתן באמצעות מנהל רישוי עסקים ויהיה כרוך בתשלום ארנונה בהתאם לשטח (מאחר שהדבר מגדיל את שטח בית העסק).
 4. ההיתר יונפק לחצי שנה ויפקע לכל המאוחר ב - 31 בדצמבר, בסוף השנה.
 5. ההיתר להצבת סחורה ברשות הרבים יהיה היתר ספציפי ומוגדר נקודתית לסוג הסחורה להיקפה ולמספר הדוכנים המותרים להצבה. תיאסר הצבת סחורה שאיננה כלולה בהיתר.
 6. בעל עסק יידרש להגיש בקשה להיתר להצבת חפצים וסחורה, למחלקת רישוי עסקים (בדומה לבקשה להצבת כסאות ושולחנות).
 7. בבקשה יפרט בעל העסק את החפצים ו/או הסחורות אותן הינו מבקש להציב ברשות הרבים (כולל מידות הסחורה ו/או החפצים). כמו-כן, יצרף בעל העסק תשריט באשר למיקום המבוקש.
 8. במקרים בהם בעל העסק יבקש להוציא מכשיר חשמלי או תנורי גז וכיוצ"ב אל מחוץ לבית העסק, עליו לצרף אישור של חשמלאי מוסמך ו/או טכנאי גז מוסמך בדבר בטיחות המתקן וחיבוריו.
 9. הבקשה תועבר לחוו"ד של מחלקת הפיקוח העירוני שתבצע בדיקה בשטח למטרות מניעת מפגע או מכשול כתוצאה מהצבת החפצים או הסחורה ותאושר על-ידי יו"ר רשות הרישוי.
 10. לא יינתן היתר להצבת חפצים וסחורה על המדרכה לעסקים המחוייבים על-פי חוק גם ברישיון עסק, באם לעסק המבוקש אין רשיון לעסק כחוק או שאינו מצוי בהליכי רישוי.

כללים למתן היתר להצבת חפצים וסחורה

 1. הסחורה תוצג ותונח בצמוד לבית העסק, ועד למרחק מקסימלי של 60 ס"מ.
 2. הסחורה לא תוצב על המדרכה אלא תוצב על מעמד יציב ובטיחותי. תחת המעמד לא תותר כל הצבת סחורה על המדרכה להיות פנוייה מכל סחורה.
 3. לא יינתן היתר לבעל עסק להוציא במקביל אל המדרכה גם סחורה וגם שולחנות וכסאות, אלא במידה שהמדרכה בסמוך לבית העסק תהיה רחבה מעל 5 מטר ויוותר מרווח תנועה חופשי לציבור ברוחב 2.5 מטר או באישור מחלקת הנדסה, במידה ותנאי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.
 4. לציבור הולכי הרגל יישאר מרווח תנועה חופשי של 2.5 מטר לפחות. במקרים בהם רוחבן של המדרכות הינו פחות מ - 2.5 מטר מגבול בית העסק ועד לשפת המדרכה, לא תותר הצבת חפצים ו/או סחורה אל מחוץ לבית העסק אלא באישור הועדה במידה ותנאי השטח הייחודיים מאפשרים זאת.
 5. חל איסור להציב מעמדים מזכוכית או חומרים שבירים בכדי למנוע פגיעה בעוברי אורח.
 6. החפצים ו/או הסחורה (כולל המעמדים) וכל חפץ אחר יפונו ויוכנסו לבית העסק עד ולא יאוחר משעת סגירת בית העסק בהתאם לחוקי העזר העירוניים בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם.
 7. בקשה להיתר זמני תוגש מראש עד ולא יאוחר מ - 30 לינואר לשנה אליה מתייחסת הבקשה.
 8. כל ההיתרים יהיו כפופים לתנאי השטח הייחודיים של המקום לרבות סמיכות לבתי מגורים, גודל בית העסק, המעברים הציבוריים שבסמוך לו וכיוצ"ב.
 9. בעל העסק יהיה אחראי לניקיון המדרכה בחזית בית העסק שלו, ברוחב בית העסק ועד שפת המדרכה במשך כל שעות פעילותו של בית העסק. בעל העסק ינקה את כל שטח חזית בית העסק עד לשפת המדרכה (מודגשת בזאת אחריותו של בעל העסק בעניין זה גם מקום בו מועסקים פועלי ניקיון/חברת אחזקה וכד').
 10. בעל עסק שלא יקפיד על ניקיון חזית בית העסק שבבעלותו ו/או לא יפעל בהתאם לתנאי ההיתר שניתן לו ו/או שלא על-פי הוראות יו"ר רשות הרישוי או המפקחים העירוניים הפועלים מטעמו בדרישה לסילוק חפצים או סחורות (לרבות מעמדים/מתקנים) שלא עפ"י תנאי ההיתר, יבוטל ההיתר שניתן לו, וזאת לאחר שהנושא יובא לאישור מנהל מחלקת רישוי ופיקוח.

איסור על הצבת חפצים וסחורה

לא ינתן היתר להצבתם של החפצים הבאים על המדרכה:

 1. לא ינתן היתר להצבת סחורה או חפצים העלולים להזיק ו/או לסכן ו/או לפגוע בבריאות ו/או להטריד ו/או להפריע לציבור, לעוברי אורח או לשכנים.
 2. לא ינתן היתר להצבת מבנים ו/או מתקנים דרך קבע. יודגש כי הדבר מחייב היתר בהתאם לדיני התכנון והבניה.
 3. לא ינתן היתר להצבת ארגזי בקבוקים מלאים/ריקים, אריזות ריקות, אריזות מזון שאינן אטומות וכיוצ"ב.
 4. לא ינתן היתר להצבת רשתות מברזל או כל חומר אחר המשמשות לסגירת חזית בית העסק.
 5. הצבת שלטי פרסום ניידים על המדרכות תותר בכפוף לקבלת אישור אחראי רישוי עסקים ובמסגרת הבקשה לרישיון עסק, וכן בכפוף לאישור הפיקוח העירוני בדבר מקום הצבתו ובכל הנוגע לבטיחות הציבור ושמירה על מעברים חופשיים.
 6. לא ינתן היתר להצבת צעצועים האסורים למכירה עפ"י הוראות הדין.

להורדת הבקשה להיתר מיוחד או חידוש היתר - העמדת כסאות ושולחנות לחצו כאן