לאה מימון 

טלפון: 08-9408230 שלוחה: 250
מייל: [email protected]
שעות מענה טלפוני: בימים א,ג בשעות 10.00-15.00
קבלת קהל בתיאום מראש

מבקרת המועצה

הביקורת ברשויות מקומיות פועלת מכח הדין ומהווה חלק ממערכת הבקרות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי בשלטון בישראל.

מבקרת הרשות פועלת מכח פקודת המועצות (נוסח חדש) המגדיר את תפקיד המבקר ואת דרכי ביצוע עבודתו.

תפקיד המבקר

בלשון החוק, תפקיד המבקר הינו:

א. לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
ב. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
ג. לבדוק אם סדרי הדין והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
ד. לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

הביקורת תיעשה גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

סמכויות הביקורת

הכפופים לסמכות הביקורת של מבקרת הרשות הם: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, וכן כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.

על מנת לאפשר למבקרת הרשות לבצע את תפקידה כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת, להמציא למבקרת ברשות כל מסמך שתדרוש, וכן להעניק לה הסברים ומענה לשאלותיה. כמו כן, למבקרת הרשות ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

עבודת הביקורת מתבצעת בכפוף לתוכנית עבודה שנתית. הנקבעת על פי שיקול דעת המבקר, תוך התחשבות בדרישת ראש הרשות והמלצות הוועדה לענייני הביקורת והנהלת הרשות.

מבקרת המועצה היא גם ממונה על תלונות הציבור

הממונה על תלונות הציבור פועלת על-פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) תשס"ח2008
לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), תשס"ח-2008 לחץ כאן

אופן הגשת תלונה הינו באמצעות טופס:
להגשת טופס תלונה לממונה על תלונות הציבור לחץ כאן