בהתאם לפסק הדין של בית המשפט הנכבד מודיעה המועצה האזורית גן רוה לציבור כי במסגרת פיצוי שנקבע בהסדר פשרה בתובענה ייצוגית מס' ת"צ 70353-11-16 תקיים המועצה פעילות חינוכית בנושא קיימות בדגש על שמירה על הסביבה החופית במוסדות החינוך במועצה בשנות הלימודים תשפ"א-תשפ"ב בסכום שלא יפחת מ - 135,000 ₪.