הסבר אודות החוק:

על פי חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998

זכותו של כל תושב ישראל לקבל מרשות ציבורית, ובכללן הרשויות המקומיות, כל מידע על פעולות הרשות.

תכלית החוג היא להנהיג שקיפות בכל הנוגע לפעילות הרשות הציבורית

איזה מידע? כל מידע המצוי ברשות. אין מדובר במידע שעל הרשות להפיק לטובת הפונה.

מה לא ניתן לקבל? מידע העלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.  מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) וכן מידע אשר אסור לגלותו על פי כל דין. כמו כן לא ניתן לקבל מידע העלול לשבש את התפקוד של הרשות, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ בתוך הרשות ומחוצה לה, לגבש מדיניות וכן כל מידע הקשור לדיונים פנימיים.

נהלים:

 1. בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה.
 2. מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול נוסף  ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה אגרה נוספת.
 3. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא נדרשת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 4. הרשות תשיב למבקש תוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה.
 5. הפונה רשאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות בקשתו למידע בפני בית המשפט לענינים מנהליים.

אגרות:

אגרת בקשת מידע- 20 ₪.

אגרת טיפול במידע- 30 ₪ החל מהשעה הרביעית.

אגרת הפקה בסך של 0.2 ₪ לכל עמוד צילום.

אגרת הפקה בסך של 2.5 ₪ לדיסקט מחשב.

 • פניה  לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה ומתן התחייבות עצמית לשאת בתשלום אגרת טיפול והפקת המידע, עד לסכום של 150 שקלים.
 • בעת הגשת הבקשה, יש לצרף את אישור תשלום האגרה או לחילופין, אסמכתא המוכיחה את הזכאות לקבלת פטור מתשלום אגרה.

זכאים לפטור מתשלום אגרה: 

 1. הפונה מבקש מידע על אודות עצמו/ה וזכויותיו/ה.
 2. הפונה היא עמותה או חברה לתועלת הציבור, בעלת אישור ניהול תקין.
 3. המידע המבוקש מתבקש עבור מחקר אקדמי.
 4. המידע היה צריך להתפרסם ברבים.