דלג לתוכן העמוד

מכרז זוטא מס' 1/2017 לביצוע עבודות פיתוח בחורשת הצנחנים – נחל שורק

מועצה אזורית גן רווה

מכרז זוטא מס' 1/2017

לביצוע עבודות פיתוח בחורשת הצנחנים – נחל שורק

                                              

        
          תנאי הסף:
 
1.קבלן רשום אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 ותקנותיו, כדלקמן: קוד ענף: 100 (לפחות) תיאור הענף: ג1.
 
          הזמנה להציע הצעות

המועצה האזורית גן רווה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות פיתוח בחורשת הצנחנים – נחל שורק (להלן: "העבודות").

את תנאי המכרז, המסמכים הנלווים וכן נוסח ההסכם שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן לרכוש בעבור סך של 250 ₪ שלא יוחזרו, במשרדי המועצה.

על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז. ערבות בסך של 15,000 ₪ (חמישה עשר אלף שקלים) מאת בנק מסחרי ידוע בישראל או מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א -1981, בנוסח מסמך ה(1) למסמכי המכרז. הערבות תעמוד בתוקפה עד ליום 10.3.2018.

סיור קבלנים יתקיים ביום 04/12/17 בשעה 11:00 ויצא משטח חורשת הצנחנים.

ההשתתפות בסיור היא חובה ומהווה תנאי להגשת הצעה.

את ההצעה (בשני עותקים), בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה מצוין "מכרז זוטא מס' 1/2017 " ולהניח ידנית בתיבת המכרזים במועצה לא יאוחר מיום  17/12/17 בשעה 12:00 (בצהריים).

הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

אין לשלוח הצעות בדואר.

הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

      

 

שלמה אלימלך

ראש המועצה