דלג לתוכן העמוד

מכרז חיצוני- תפקיד מנהל מחלקת נוער וחינוך בלתי פורמאלי

המועצה האזורית גן רוה

מכרז חיצוני לתפקיד מנהל מחלקת נוער וחינוך בלתי פורמאלי

 

תיאור התפקיד:

הובלת מערך הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי ברשות המקומי בממשק עם מערכת החינוך הפורמאלית תוך עבודה משותפת עם תנועת הנוער ומשרדים ייעודיים.

עיקרי התפקיד:

1. גיבוש והתווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו הוא מופקד.

2. הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.

3. פיקוח ובקרה על הביצוע העבודה השוטפת של המחלקה.

4. ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרש ע"י הממונה.

 

דרישות התפקיד

השכלה: בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

או

הנדסאי או טכנאי רשום לפי ס׳ 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשעג-2012.

או 

תעודת סמיכות לרבנות ״יורה יורה״ באישור הרבנות הראשית לישראל.

או

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, 6 שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

המועמד ידרש לעבור הכשרות ממשרדי הממשלה הייעודיים במידה שידרש (ספורט ונוער).

ניסיון מקצועי: 3 שנים לפחות בתפקידי הוראה ו/או הדרכה במערכת החינוך ו/או בחינוך הבלתי הפורמאלי, בתנועות נוער, בשירות לאומי או צבאי ו/או במערכת החינוך העל תיכונית או במערכת ההשכלה הגבוהה.

ניסיון ניהולי: 3 שנים לפחות בהפעלת כח אדם ותקציבים במערכת החינוך ו/או בתחום החינוך הבלתי פורמאלי ו/או החינוך העל תיכוני ו/או מערכת ההשכלה הגבוהה.

דרישות נוספות: 

שפת עברית ברמה גבוהה וידע באנגלית. היכרות עם יישומי office.

 

היקף המשרה: 100%

כפיפות: מזכיר המועצה / ראש הרשות.

 

פרטים נוספים

הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים,  החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.

במקרה של ריבוי מועמדים תהא המועצה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחירה. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של המועצה.

על ההצעות לכלול:  קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.

המועצב תהיה רשאית לפסול הצעות שיוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. רק פניות מתאימות תיענינה.

המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 

מועד אחרון להגשה: 28/3/19

יש להגיש המועמדות באמצעות פקס: 08-9406169

לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב׳ אביבה חימוביץ, מזכירת המועצה בטלפון 08-9408230

ניתן לעיין בפרטי המכרז המלאים באתר המועצה