דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 13/2021: להפעלת חוג התעמלות לבני 40-60

מסמכי מכרז מתוקנים >

תשומת לב המציעים לכך כי נערכו שינויים בפרק ובנספחי הביטוח.

יש להגיש את ההצעות למכרז על גבי המסמכים המתוקנים בלבד.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז