דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 10/2021: להפעלת חוג מדע וטכנולוגיה לילדים

מסמכי מכרז מתוקנים >

תשומת לב המציעים לכך כי נערכו שינויים בפרק ובנספחי הביטוח.

יש להגיש את ההצעות למכרז על גבי המסמכים המתוקנים בלבד.

לצפייה בקובץ המצורף למכרז