דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2014 - המועצה האזורית גן רווה 

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2015 - המועצה האזורית גן רווה 

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2016 - המועצה האזורית גן רווה 

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2017 - המועצה האזורית גן רווה

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2018 - המועצה האזורית גן רווה

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2019 - המועצה האזורית גן רווה

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2022 - המועצה האזורית גן רווה

חוק חופש המידע

הממונה על יישום חוק חופש המידע במועצה היא סופי תורג'מן

טלפון: 089408230 שלוחה 242
דוא"ל: [email protected]

כללי

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 קובע את זכותו של כל אזרח/תושב לקבל מידע מרשות ציבורית באופן שיאזן בין החופש למידע ובין שמירה על ביטחון המדינה, הפרטיות וכו'.

החוק קובע, בין השאר, מי רשאי לקבל מידע, אילו סוגי מידע מותר/ניתן למסור, וכן הנוהל להגשת הבקשה ואופן הטיפול בה.

לקישור לחוק חופש המידע לחץ כאן >

לקישור לתקנות חוק חופש המידע (אגרות) לחץ כאן >

לנוחות התושבים, להלן תמצית מקוצרת של חלק מדרישות החוק:

אופן הטיפול בבקשה לקבלת מידע

 1. בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה
 2. הרשות תודיע למבקש בהקדם ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשה;
  הרשות יכולה להאריך תקופה זו ב- 30 ימים, ובלבד שניתנה הודעה מנומקת על כך למבקש.
 3. ראש הרשות רשאי להאריך תקופה זו, בהחלטה מנומקת, ב- 60 ימים נוספים.
 4. הרשות תמסור את המידע תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-15 ימים ממועד החלטתה, אלא אם קיים נימוק מיוחד המצדיק אורכה, והודעה על כך תימסר למבקש.
 5. המידע יימסר כפי שהוא מצוי ברשות והיא אינה חייבת לעבד אותו.
 6. אם הרשות דחתה את הבקשה, היא תודיע על כך למבקש, וכן תיידע אותו על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000.

מתי הרשות רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע?

 1. הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה;
 2. המידע נוצר/נתקבל, 7 שנים לפני הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי ממשי;
 3. התברר לה שלא ניתן לאתר את המידע או שאינו מצוי ברשותה;
 4. המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא בתשלום;
 5. המידע נוצר בידי רשות אחרת.

איזה מידע לרשות אסור למסור?

 1. מידע שבגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון, ביחסי החוץ, בבטחון הציבור או בבטחונו של אדם;
 2. מידע בטחוני שנקבע בצו;
 3. מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין;
 4. מידע שאין לגלותו על-פי דין.

איזה מידע הרשות אינה חייבת למסור?

[הערה: ההתייחסות הינה ביחס למידע המבוקש עצמו, או בשל הצטברותו למידע אחר].

 1. מידע שגילויו עלול לשבש את תפקוד התקין של הרשות;
 2. מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב;
 3. מידע על פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם שמחוץ לרשות;
 4. מידע בדבר דיונים, התייעצויות ותרשומות פנימיים, לרבות חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין;
 5. מידע הנוגע לניהול פנימי של הרשות, שאין לו חשיבות לציבור;
 6. סוד מסחרי או סוד מקצועי בעל ערך כלכלי, מקצועי או מסחרי; למעט אחד מאלה -
  (א) מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה;
  (ב) תוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד;
 7. מידע שהרשות התחייבה שלא למסור, או שגילויו יפגע בהמשך קבלתו;
 8. מידע על שיטות עבודה ונהלים של רשות העוסקת באכיפת החוק, או בעלת סמכות חקירה או ביקורת או בירור תלונות על פי דין, אם גילויו עלול לגרום לאחד מאלה:
  (א) פגיעה בפעולות האכיפה או הביקורת, או בירור התלונות של הרשות;
  (ב) פגיעה בהליכי חקירה או משפט או בזכותו של אדם למשפט הוגן;
  (ג) גילוי או מתן אפשרות לגלות את קיומו או זהותו של מקור מידע חסוי;
 9. מידע בנושאי משמעת עובדים, למעט הליכים פומביים לפי חוק;
 10. מידע שיפגע בצנעת הפרט של נפטר;

גילוי מידע על צד שלישי?

אם נתבקש מידע שמסירתו עלולה לפגוע בצד שלישי, והרשות שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל אותו - היא תודיע, בכתב, לצד השלישי על הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע, ותודיע על כך למבקש;

הצד השלישי רשאי להודיע לרשות, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לבקשה אם הרשות דחתה את התנגדות הצד השלישי, היא תודיע לו על כך וכן על זכותו לעתור נגד החלטתה.

הרשות לא תמסור את המידע המבוקש, לפני חלוף התקופה להגשת העתירה, או בטרם הוחלט לדחותה, לפי העניין

בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע.pdf