דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2014 - המועצה האזורית גן רווה 

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2015 - המועצה האזורית גן רווה 

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2016 - המועצה האזורית גן רווה 

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2017 - המועצה האזורית גן רווה

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2018 - המועצה האזורית גן רווה

דוח תקופתי מאת הממונה על חופש המידע לשנת 2019 - המועצה האזורית גן רווה

 

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 מעגן את הזכות לקבל מידע מרשויות זאת בתנאים המפורטים בו אשר עיקרם מפורט להלן:

איזה מידע ניתן לקבל על פי החוק ? 

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
מובהר בעניין זה כי הרשו אינה נדרשת במסגרת החוק להפיק מידע ו/או לערוך אותו ו/או לאתר ולאסוף מידע לבקשת פונה
איזה מידע לא ניתן לקבל
 • מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם.
 • מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין)
 • מידע אשר אין לגלותו על פי כל דין
 • מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים
 • מידע אשר נוצר לפני למעלה מ-7 שנים ואיתורו כרוך בקושי של ממש
 • מידע אשר איתורו/הפקתו מצריכים הקצאת משאבים בלתי סבירה
 • מידע אשר לא ניתן לאתרו
 • מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב 
 • מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף או אדם מחוץ לרשות.
 • מידע אודות דיונים פנימיים, חוות דעת, המלצות וכיוצ"ב אשר התקיימו/ניתנו לצורך קבלת החלטה.
 • מידע שהוא סוד מסחרי/מקצועי.

נוהל הגשת בקשה לקבלת מידע ואופן הטיפול בה

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע במועצה.
 • מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.
 • החלטה בבקשה תינתן לפונה בתוך 30 יום ממועד קבלת הבקשה במועצה, למעט אם הוארך המועד למתן המענה על-ידי הממונה.
 • החליטה הרשות לדחות את הבקשה, יימסרו לפונה נימוקי הדחייה בכתב

אגרות

תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט - 1999 מסדירות את תשלומי האגרות בגין הטיפול בבקשות לקבלת מידע.

סכומי האגרות:

 • אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח.
 • אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל לכל שעה החל מהשעה הרביעית.
 • אגרת הפקת מידע - 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום, או פלט מחשב, לתקליטור - 2.5 ש"ח.

דרכי תשלום אגרת בקשת מידע

 • משלוח המחאה לפקודת המועצה בסך 20 ₪ אשר תצורף לבקשה לקבלת המידע.
 • תשלום טלפוני (באשראי) באמצעות מחלקת הגביה במועצה.
 • תשלום מקוון באמצעות הגשת בקשה באתר הרשות לחופש המידע.
ממונה חופש המידע בוחן את הבקשות בשיתוף יחידות המועצה ומעדכן בכתב את מבקשי המידע בדבר הבקשה לרבות בדבר הימצאות המידע ביחידות המועצה
בקשות לקבלת מידע יש לממונה על חופש המידע במועצה, גב' אביבה חיימוביץ במייל sofi@ganrave.org.il