המועצה פועלת לאכוף הסדרי חניה ואיסורי חניה בתחומה בהתאם להוראות חוק העזר לגן רווה (העמדת רכב וחנייתו) התשע"ו -2016. כן פועלת המועצה לשמירה על ניקיון המרחב הציבורי ולסילוק ומניעת מפגעים בתחומה לרווחת תושביה, בהתאם להוראות חוק העזר לגן רווה (שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים) התשע"ה-2015 ובהתאם לחיקוקי סביבה נוספים.

לצפייה בחוקי העזר:

לתשלום דוחות:

לחצו כאן לתשלום דוחות חניה

למדיניות אכיפה

יש לשלם את הסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס תוך 90 יום ממועד המצאת הודעת תשלום הקנס, זולת אם:

  1. הודעת תוך מועד זה (90 יום) כי ברצונך להישפט בבית המשפט על העבירה.
  2. הגשת תוך 30 יום ממועד המצאת הודעת תשלום הקנס, בקשה לתובע העירוני לביטול הודעת תשלום הקנס.
*** אם תוך המועד האמור לא ישולם הקנס ולא תודיע/י כי ברצונך להישפט ו/או תגיש/י בקשה לתובע העירוני לביטול הודעת תשלום הקנס, יתווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.

 

בקשה לביטול הודעת תשלום קנס

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום קנס שניתנה לך, עליך לפנות למועצה בבקשה בכתבתוך 30 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס. בטופס הבקשה יש לפרט את הנימוקים לביטול הדו"ח ולצרף מסמכים המאמתים את טענותיך.

להורדת טופס ערעור על דוח חניה/פיקוח כללי

 

בקשה להישפט

בקשות להישפט בגין הודעת תשלום הקנס, יש להגיש תוך 90 יום מיום קבלת הודעת תשלום הקנס, או תוך 30 יום מקבלת תשובת התובע העירוני הדוחה בקשתך לביטול הודעת תשלום הקנס.

 

דגשים להגשת הבקשות:

יש לציין בפנייה פרטים מלאים של מגיש הבקשה: שם מלא, מספר תעודת זהות מלא וכתובת.

חשוב לציין את מספר הודעת תשלום הקנס ומספר הרכב.

יש לחתום על הבקשה.

*** באחריות הפונה לשמור אסמכתאות למסירת בקשות/הודעות למועצה בנושא.


מידע בנושא בקשות לביטול דו"ח והגשת ערעורים

מוקד חברת מילגם
טלפון: 0733826120