אירוע המוני הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" כמשמעות המונח בחוק רישוי עסקי התשכ"ח – 1968 (לדוגמא אירוע בו מושמעת מוזיקה, אירוע בו מתקיימים ריקודים, משחק או ספורט וכיו"ב) הנערך במקום פתוח או במקום סגור שלא יועד לכך בו יותר מצויים יותר מ - 30 משתתפים (למשל: אירועים בפארקים, בחופי הים, ברחובות ובאולמות או מקומות סגורים אחרים שלא יועדו לכך).

קיום אירוע המוני מחייב קבלת אישור המועצה טרם האירוע.

 • ככל שבמסגרת האירוע נמכרים או מחולקים מוצרי מזון - יש לדאוג לקבלת רישיון עסק לרוכלות מזון.  
 • ככל שבמסגרת האירוע מבוקש למכור משקאות משכרים - יש לדאוג לקבלת רישיון עסק לכך.

כל אירוע המוני בו מעל 500 משתתפים מחייב אף בקבלת רישיון עסק לפי פריט 7.7.ה לצו רישוי עסקים.

 

להלן הוראות והנחיות למבקש לקיים אירוע המוני:

 1. יש להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים במועצה לקיום אירוע המוני 30 יום לפחות לפני מועד האירוע.
 2. על הבקשה לכלול את הפרטים/המסמכים הבאים:
  1. מכתב המתאר את פרטי האירוע (מועד, מיקום, צפי קהל, תיאור האירוע והפעילות המתוכננת בו, האם האירוע נמכר לקהל הרחב, כמה כרטיסים נמסרו וכיו"ב).
  2. תכנית עסק חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך (רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים), בשלושה העתקים.
  3. תכנית בטיחות ערוכה וחתומה על ידי מהנדס בטיחות מוסמך.
  4. אישור קונסטרוקטור למבנים ארעיים.
  5. הסדרי חניה ותנועה.
  6. תכנית אבטחה לאירוע בהתאם לדרישות משטרת ישראל ומאושרת על ידה.
  7. אישור חשמלאי בודק.
  8. אישור כיבוי אש.
  9. אישור מד"א.
  10. אירועים אשר כרוכים בהשמעת מוסיקה - אישור המשרד להגנת הסביבה ואישור להשמעת מוזיקה מאקו"ם.
  11. אישור בעל המקרקעין בו נערך האירוע לשימוש במקרקעין לצורך האירוע.
  • למען הסדר הטוב מובהר כי את כל האישורים המפורטים לעיל יש להגיש בכתב.
 3. יש להמציא אישור ביטוחי עבור קיום האירוע עם סעיף שיפוי למועצה.
 4. יש למסור למועצה את פרטי מנהל אירוע ובעלי המקצוע לרבות כל פרטיהם האישיים.
 5. הצבת מתנפחים / מתקנים טעונה הצגת רישיון עסק ואישור בטיחות וביטוח מתאים. חל איסור על שימוש בקצף ו / או מים לצורך הפעלת המתנפחים / המתקנים
 6. אין להתחבר למערכות המועצה כגון חשמל / מים / תאורה, אלא באישור המועצה.
 7. יש לשמור על ניקיון, לאסוף האשפה ולפנותה מהשטח בתום האירוע.
 8. אין לתחום / לגדר את השטח הציבורי בצורה שלא תאפשר מעבר חופשי לעוברי אורח.
 9. חל איסור על הדלקת אש, אלא בקבלת אישור המועצה ומכבי אש.
 10. יש להפקיד אצל המועצה צ'ק בטחון להבטחת החזרת המצב לקדמותו והבטחת תשלום על נזקים. סכום ההמחאה יקבע על ידי המועצה בשים לב לסוג האירוע וגודלו.

 

תנאים נוספים:

 1. יש להקפיד על קיום הדרישות הקבועות בכל חוקי העזר של המועצה.
 2. המועצה מתנגדת לקיום אירועים אשר עלולים להוות מוקד רעש והפרעה לתושבים בסביבת מגורים. התרת קיומו של אירוע הכולל השמעת מוזיקה תהיה רק אם האירוע יתקיים במרחק של 2 ק"מ מאזור מגורים.
 3. המועצה רשאית לסרב לבקשה לקיום האירוע, ככל שימצא כי האירוע עלול להביא לידי פגיעה בסביבה ו/או בבטיחות או בטחון הציבור.
 4. המועצה אינה מתחייבת לאשר כל אירוע ואישור האירוע יבחן על פי שיקול דעת המועצה בהתאם לאופי האירוע, מדיניות המועצה ואישורים חיצוניים נדרשים ובשים לב למועד בו מבוקש לקיים את האירוע.
 5. המועצה רשאית לסטות ממדיניות זאת ולתת אישורים חריגים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות נוהל זה ע"פ שיקול דעתה בלבד.
 6. המועצה רשאית לדרוש מהמבקש פרטים נוספים / דרישות / אישורים כאלה ואחרים אשר יהוו תנאי לאישור האירוע / בחינת הבקשה לקיום אירוע.
 7. באחריותו הבלעדית של המבקש לקיים אירוע, לדאוג לקבלת כל האישורים הנדרשים בהתאם לדרישות, ההוראות וההנחיות של הרשויות המוסמכות.
 8. אישור לאירוע יינתן רק בסמוך לפתיחת האירוע לאחר ביצוע ביקורת אחרונה לבדיקת עמידה בכל התנאים.


על כל אירוע מכל סוג ובכל גודל חל חוק הבטיחות במקומות ציבוריים על כל תקנותיו.


בברכה
דוד הררי
מנהל רישוי עסקים