נוהל למתן רישיון עסק לרוכלות מזון – פריט 6.9.א לצו רישוי עסקים

בהתאם לחוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) רוכלות מחייבת קבלת רישיון עסק מהמועצה.

אין לעסוק ברוכלות ללא רישיון עסק / אישור זמני מהמועצה.

רישיון עסק יינתן ל 12 חודשים מיום הוצאתו, או לתקופה קצרה יותר בהתאם לנקוב בו לפי המוקדם מבניהם. רישיון עסק הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

לא יינתן רישיון עסק ולא ינהל אדם עסק לרוכלות ולא יעסוק בו, אלא אם כן נתקיימו התנאים הקבועים בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשל"ד- 1973.

 

להלן הוראות והנחיות למבקש רישוין עסק לרוכלות מזון:

 1. יש להגיש בקשה למתן רישיון עסק למחלקת רישוי עסקים במועצה.
 2. על הבקשה לכלול את הפרטים/המסמכים הבאים:
  1. תכנית עסק חתומה על ידי בעל מקצוע מוסמך (רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים), בשלושה העתקים.
  2. תכנית בטיחות ערוכה וחתומה על ידי מהנדס בטיחות מוסמך.
  3. אישור קונסטרוקטור לדוכן ולמבנים ארעיים נוספים המוצבים במקום.
  4. חוזה שכירות/רשות מול בעל הזכות במקרקעין להצבת הדוכן, או כתב הרשאה מבעל המקרקעין.
  5. ככל שהדוכן מוצב בשולי דרך/כביש, יש להמציא אישור של מע"צ /מתנ"ע / משטרה לכך שמיקום הדוכן אינו מהווה הפרעה ו/או סיכון למשתמשים בדרך.
  6. אישור חשמלאי בודק ככל שיש שימוש בחשמל בדוכן.
  7. אישור כיבוי אש, ככל שנעשה שימוש בגז בדוכן.
  8. הצגת הסדרי ניקיון מסביב לדוכן, לרבות אופן פינוי הפסולת לאתר מורשה כדין.
  • למען הסדר הטוב מובהר, כי את כל האישורים המפורטים לעיל יש להגיש בכתב.

 

תנאים נוספים:

 1. בעל הדוכן נדרש לעמוד בכל הדרישות הקבועות בחוקי העזר של המועצה בכלל, ובדרישות חוק העזר לגן רוה (רוכלים), התשס"ג- 2003 בפרט. כן נדרש בעל הדוכן לעמוד בהוראות ובתקנים של כל הרשויות המוסמכות.
 2. אין להתחבר למערכות המועצה כגון חשמל / מים / תאורה, אלא באישור המועצה.
 3. בדוכן ככלל לא יבוצע בישול מכל סוג שהוא, אלא ימכרו מוצרי מזון שיוצרו בעסק בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים ורישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א- 1960.
 4. המועצה תיתן עדיפות למתן רישיון רוכלות לתושבי המועצה האזורית גן רווה.
 5. הרישיון יינתן למבקש עבור רוכלות במיקום מסויים אחד בלבד.
 6. באחריות הרוכל לשמור על השטח בסביבת העסק נקי, לנקותו במהלך היום ובתומו, ולהציג הסדרים המעידים על פינוי האשפה לאתר פסולת מורשה כדין.
 7. המועצה תפקח על הרוכלות, ובמידה שימצא כי רוכל פועל ללא רישיון עסק הוא צפוי שינקטו נגדו הליכים, ובכלל זה, סגירת הדוכן, החרמת הציוד ונקיטה בהליכים משפטיים.
 8. המועצה אינה מתחייבת לאשר הבקשה. כל בקשה תבחן על פי שיקול דעת המועצה בשים לב למיקום הדוכן, סמיכותו לכביש/צידי הדרך, המזון הנמכר בו וכיו"ב.
 9. המועצה רשאית לסטות ממדיניות זאת ולתת אישורים חריגים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וכן לשנות נוהל זה ע"פ שיקול דעתה.
 10. המועצה רשאית לדרוש מהמבקש פרטים נוספים / דרישות / אישורים כאלה ואחרים אשר יהוו תנאי לאישור הבקשה.